Algemene voorwaarden DWTN

DWTN, Heeze

Algemene voorwaarden DWTN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de verkoop van zaken en het verrichten van diensten van DWTN (handelsnaam van Diederen Afwateringstechniek B.V.), nader te noemen “leverancier”, gevestigd te (5591 RA) Heeze, aan De Boelakkers 6, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 26-10-2006 en aldaar bekend onder nummer 17157059.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de verkoop van zaken en het verrichten van diensten maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten door leverancier, tenzij leverancier schriftelijk heeft bevestigd dat haar algemene voorwaarden niet op de aanbiedingen en offertes van en/of overeenkomsten met haar van toepassing zijn.
 2. Onder de “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, die met leverancier een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene en bijzondere titel.
 3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij of mogelijke afnemers van de wederpartij dan wel derden gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Door het enkel plaatsen van een opdracht/order en/of de in ontvangstname van de geleverde zaken, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ook bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, per fax of per e-mail of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van de zijde van leverancier.
 5. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van personeelsleden van leverancier, voor zover deze afwijken van deze voorwaarden, binden leverancier slechts, indien deze toezeggingen schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.
 6. Voorzover een artikel of een artikelonderdeel nietig is of nietig wordt verklaard, zal de betreffende bepaling worden vervangen door een artikel waarvan de strekking grotendeels binnen de marges van redelijkheid en billijkheid met het nietige artikel overeenkomt.
 7. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Voorzover een of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverlet.

 

 

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle door leverancier verrichte aanbiedingen blijven gedurende de door leverancier expliciet aangegeven termijn geldig. Voor zover er geen termijn voor aanvaarding is vermeld is elke van de leverancier uitgegane aanbieding, offerte, advies en/of prijsopgave vrijblijvend.
 2. Alle gegevens in door leverancier verstrekte prijslijsten, procedures en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze gegevens zijn voor leverancier slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
 3. Indien geen overeenkomst tot levering van zaken of het verrichten van diensten met leverancier tot stand komt, dient de wederpartij de ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen dienaangaande van leverancier binnen veertien dagen na datum van de beslissing aan leverancier te retourneren, zulks op kosten van de wederpartij.
 4. Leverancier houdt zich het recht voor, indien de opdracht voor de levering van zaken of het verrichten van diensten niet aan haar wordt gegund, alle kosten terzake van het verstrekken van de aanbieding waaronder begrepen alle door derden in opdracht van leverancier gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht leverancier niet tot levering van zaken of het verrichten van diensten, tenzij de aanbieding binnen de aangegeven termijn door de wederpartij wordt aanvaard.
 6. Leverancier houdt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren, tenzij de opdracht werd gegeven op basis van een aanbieding die binnen de aangegeven termijn door de wederpartij is aanvaard.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. In beginsel komt een overeenkomst met leverancier tot stand nadat leverancier de overeenkomst schriftelijk heeft vastgelegd of nadat leverancier de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk of, zulks ter keuze van leverancier, anderszins heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdracht- bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen 8 dagen na dagtekening bezwaar maakt. De hiervoor vermelde wijze van het totstandkomen van overeenkomsten geldt tevens voor eventuele aanvullende afspraken en/of wijzigingen in de overeenkomst.
 2. Voor werkzaamheden waarvoor naar de aard en omvang een offerte c.q. een opdrachtbevestiging ongebruikelijk is, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in artikel 3.1. en 3.2. gestelde is de administratie van leverancier beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
 3. Elke overeenkomst met leverancier wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij –uitsluitend ter beoordeling van leverancier- voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 4. Leverancier is gerechtigd, indien daartoe aanleiding is, zowel bij als na de totstandkoming van de overeenkomst (nadere) zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat voldoende zekerheid is gesteld.
 5. Voor de uitvoering van de overeenkomst is leverancier gerechtigd in voorkomende gevallen derden in te schakelen, indien dit leverancier wenselijk voorkomt.

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Leverancier behoudt de rechten van intellectuele eigendom (zoals, maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooirechten, al dan niet geregistreerde modelrechten, databankrechten en merkrechten) op alle door haar verstrekte offertes of geproduceerde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, matrijzen en modellen.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, mogen de hiervoor voortbrengselen, niet door de wederpartij worden nagemaakt, gekopieerd of aan derden worden getoond, ongeacht of leverancier voor het realiseren van deze voortbrengselen kosten bij de wederpartij in rekening heeft gebracht.

Artikel 5. Prijzen

 1. Tenzij anders is vermeld, vinden alle prijsopgaven plaats onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van leverancier
  • gebaseerd op de ten tijde van de offerte respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen van zaken en grondstoffen, lonen, heffingen van overheidswege of daarmee gelijkgestelde instanties en kosten van derden;
  • voor wat betreft de levering van zaken gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn van leverancier of andere opslagplaats of af fabriek in het land van productie en voor wat betreft de levering van diensten af de overeengekomen plaats waar de diensten worden verricht;
  • exclusief BTW;
  • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer, verzekering en/of de toeslag voor kleine orders;

vermeld in de overeengekomen valuta;

 1. In geval van verhoging van de kosten en/of heffingen zoals vermeld onder 5.2., daaronder begrepen wijziging van de valuta waarin deze kosten zijn vastgesteld ten opzichte van de valuta waarin de prijsopgave werd gedaan, is leverancier gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 6. Levering en levertijd van zaken en diensten

 1. De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijding van de levertijd is leverancier niet aansprakelijk.
 2. Tenzij anders schriftelijk overeen gekomen vindt de levering van zaken plaats af bedrijf/magazijn leverancier of een andere opslagplaats of af fabriek in het land van productie, voor zover leverancier de producten in een ander land bestelt. Het risico van de zaken gaat op de wederpartij over, op het moment dat de zaken het bedrijf of het magazijn van leverancier of een andere opslagplaats of de fabriek in het land van productie verlaten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.2. Franco levering vindt slechts plaats indien en voor zover dit door leverancier op de opdrachtbevestiging of anderszins wordt aangegeven.
 3. De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor nakoming van de overeenkomst door derden te leveren zaken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot de levering bepaalde wordt de levertijd van leverancier verlengd met de duur van de vertragingen die aan de zijde van de wederpartij ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de wederpartij aan verplichtingen uit onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten.
 4. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking terstond bij (af-)levering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de leverancier dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 5. Eventuele tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken en/of de verpakkingen welke bij (af-)levering aanwezig zijn dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. De administratie van leverancier is in dit verband beslissend.
 6. Leverancier is gerechtigd om de zaken in gedeelten te leveren. Deelleveranties welke leverancier afzonderlijk kan factureren is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig hetgeen hieronder in artikel 14 “betaling” is bepaald.
 7. Overschrijding van de levertijd verplicht leverancier niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan na herhaalde levertijdsoverschrijding leverancier schriftelijk in gebreke stellen onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij leverancier in overmacht verkeert.
 8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, worden zij te zijner beschikking opgesloten, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier weken is leverancier gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van leverancier.
 9. Voor wat betreft het verrichten van diensten al dan niet in combinatie met de levering van zaken wordt als leveringstijdstip aangemerkt, het moment:
  1. waarop leverancier de wederpartij heeft medegedeeld dat de diensten (uitgevoerde werkzaamheden) zijn verricht, of
  2. waarop de wederpartij de diensten/werkzaamheden van leverancier na de daartoe overeengekomen inspectie/beproeving heeft aanvaard, dan wel nalaat de inspectie/beproeving binnen acht dagen na de mededeling van leverancier zoals vermeld onder 6.9.a. uit te (laten) voeren.

In ieder geval geldt als leveringstijdstip het moment waarop het project of de zaken, ten behoeve waarvan de diensten/werkzaamheden werden verricht (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen door de wederpartij.

 1. Kleine, niet essentiële gebreken worden door leverancier zo spoedig mogelijk hersteld en kunnen voor de wederpartij geen reden zijn om (op)levering te weigeren.
 2. Tenzij leverancier daarvoor een uitdrukkelijke opdracht van de wederpartij verkrijgt draagt de wederpartij er zelf zorg voor dat tijdig de nodige aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan terzake van voedingslijnen, aansluitingen, precariorechten, de Hinderwet e.d..
 3. Indien een beproeving als vermeld in artikel 6.9.b. wordt overeen gekomen, dient dit plaats te vinden binnen de geldende periode van acht dagen in tegen- woordigheid van (een medewerker van) leverancier dan wel van een door leverancier aangewezen derde.

 

Artikel 7. Meer- en minderwerk

 1. De omvang van door leverancier uit te voeren werkzaamheden/te verrichten diensten wordt nauwkeurig vastgelegd in de overeenkomst/orderbevestiging, welke voor partijen bindend is (zie artikel 3.1.).
 2. Alle noodzakelijke bijkomende werkzaamheden, voorzieningen en/of (hulp-)-materialen van welke aard dan ook welke niet vooraf in de opdrachtbevestiging zijn vastgelegd, behoren niet tot de verplichtingen van leverancier. De wederpartij is gehouden hiervoor op eerste verzoek van leverancier zorg te dragen, zodat de werkzaamheden geen onnodige vertraging ondervinden.
 3. Indien de wederpartij niet op eerste verzoek zijn verplichtingen zoals vermeld in artikel 7.2. nakomt is leverancier zelf gerechtigd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid hiervoor zorg te dragen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de wederpartij. In geval de wederpartij hierbij zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier niet stipt nakomt is leverancier gerechtigd alle leveringen/werk- zaamheden onmiddellijk op te schorten dan wel te staken onverminderd alle overige rechten van leverancier dienaangaande op grond van deze voorwaarden (bijvoorbeeld op grond van artikel 14).
 4. Wijziging in de opdracht, afkomstig van de wederpartij of veroorzaakt door wijzigingen van omstandigheden, waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet meer (volledig) gehandhaafd kan blijven worden als zijnde meer- of minderwerk uitgevoerd en doorberekend, alles binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.
 5. Indien het meer- en minderwerk meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijke prijs treden partijen in overleg omtrent de te nemen maatregelen. In geval van annulering door de wederpartij is leverancier gerechtigd om de tot dan toe gemaakte kosten c.q. geleverde zaken en/of verrichte diensten te facturen.

Artikel 8. Transport en risico

 1. Indien de wederpartij geen specifieke aanwijzingen geeft, wordt het transport, verzending en/of verpakking door leverancier naar beste weten en kunnen verzorgd, zonder dat leverancier daarvoor enige aansprakelijkheid draagt of aanvaardt. Specifieke wensen van de wederpartij die aangaande (expresse, koerier, lucht etc.) worden slechts uitgevoerd indien en nadat de wederpartij verklaart de meerdere kosten hiervan voor hun rekening te zullen nemen.
 2. Het transport van de zaken geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke een clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn en blijven. Een en ander voor zover de eventuele transportschade niet gedekt wordt onder de eventueel door leverancier op verzoek af te sluiten of geldende transport- en verzekeringsvoorwaarden.
 3. Bij franco leveringen worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend. Indien leverancier levert op basis van franco, vracht op rekening, worden de vrachtkosten afzonderlijk op de factuur aangegeven.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elk van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. elke onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer mogelijk is dan wel redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van leverancier kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van de leverancier, transportbelemmeringen, brand, overheidsmaatregelen waaronder maar niet beperkt tot in- en uitvoer verboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij leverancier dan wel bij haar leveranciers, alsmede tekortkomingen jegens leverancier door haar leveranciers waardoor leverancier aan verplichtingen jegens haar wederpartijen niet (meer) kan nakomen, gebrek aan grondstoffen, storingen in de levering van energie en waterschade.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet is leverancier gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal evenwel voorafgaand overleg worden gevoerd.
 4. Leverancier is gerechtigd om betaling te verlangen van (deel-)leveringen voor zaken of het verrichten van diensten welke reeds zijn uitgevoerd tot het moment dat de overmacht situatie intrad.
 5. Leverancier heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die overmacht oplevert, optreedt gedurende periode van levertijdoverschrijding als omschreven in artikel 6.7.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. Indien leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de wederpartij leverancier deugdelijk en gemotiveerd in gebreke stellen, waarbij aan leverancier een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichting(en) na te komen.
 3. Indien leverancier ook na ingebrekestelling ingevolge het vorige lid toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is zij jegens de wederpartij aansprakelijk voor schade, die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de betreffende tekortkoming(en), met dien verstande dat het bedrag, dat leverancier terzake van zulke schade zal vergoeden, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt is tot maximaal het bedrag dat de wederpartij heeft betaald voor de zaken of diensten, terzake waarvan leverancier is tekortgeschoten. De totale aansprakelijkheid van leverancier uit hoofde van de overeenkomst is voorts beperkt tot een bedrag van EUR 10.000,00, tenzij en voor zover de schade wordt gedekt door leveranciers aansprakelijkheidsverzekering en die verzekering aanspraak geeft op een hoger bedrag.
 4. De aansprakelijkheid van de leverancier voor zuivere vermogenschade, zoals gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

Artikel 11. Adviezen/garantie

 1. Alle mondelinge en schriftelijke adviezen worden door leverancier naar beste weten en kunnen verstrekt, zonder dat een bepaald door de wederpartij beoogd resultaat wordt gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Garantie voor door leverancier elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.
 3. Niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen, ontheft leverancier van al haar garantieverplichtingen.
 4. Garantie omvat nimmer het werkloon en de reis- en verblijfskosten dan wel andere bijkomende kosten. Dergelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12. Reclames

 1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen acht dagen na tijdstip van (op-)levering schriftelijk bij leverancier te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt een reclametermijn van acht dagen na dagtekening.
 2. Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt de termijn van drie maanden, terwijl dergelijke reclames alsdan binnen acht dagen na ontdekking moeten zijn ingediend.
  Na het verstrijken van de termijnen als vermeld in artikelen 12.1. en 12.2. wordt de wederpartij geacht de geleverde zaak of de verrichte dienst, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames verricht nadat de termijnen genoemd in artikel 12.1 en 12.2 zijn verstreken, worden door de leverancier niet meer in behandeling genomen.
 3. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van leverancier.
 4. Retournering van de geleverde zaken kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier onder door leverancier te bepalen voorwaarden.

Artikel 13. (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud/bezitloos pandrecht

 1. 1.  Zolang de wederpartij niet de volledig overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt leverancier de eigendom van de te leveren zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van diensten anderzijds behoudt leverancier zich het eigendomsrecht voor op de zaken tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte diensten zijn voldaan. Leverancier houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken terzake met een overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van verplichting door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.
 2. Zolang het eigendom niet is overgegaan kan de wederpartij terzake van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust geen zekerheids- of andere rechten aan derden op die zaken verlenen.
 3. Zolang het eigendom van de door leverancier verkochte zaken nog niet is overgegaan op de wederpartij is de wederpartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid in afscheiding te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op de wederpartij is overgegaan is laatst genoemde gehouden de zaken te verzekeren tegen schade. De wederpartij is op eerste verzoek van leverancier verplicht de polis ter inzage aan de leverancier te verstrekken.
 4. Voor zover een derde beslag legt op zaken waarvan het eigendom nog niet op de wederpartij is overgegaan, zal de wederpartij leverancier van de beslaglegging direct in kennis stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten welke leverancier dient te maken ter verzekeringstelling van haar eigendommen.
 5. Indien de wederpartij zijn betalingen/verplichtingen jegens leverancier niet stipt nakomt c.q. kan nakomen is leverancier te allen tijde gerechtigd de zaken terug te (doen) halen die nog bij de wederpartij en/of dienshouders aanwezig zijn. De wederpartij dient hiertoe alle medewerking te verlenen.
 6. Voor zover het eigendom op geleverde zaken op de wederpartij is overgegaan en de wederpartij uit anderen hoofde dan omstandigheden als vermeld in artikel 13.1. een schuld heeft aan de leverancier is de wederpartij verplicht op eerste schriftelijk verzoek van leverancier mee te werken aan de vestiging van een (stil) pandrecht op door leverancier geleverde zaken waarvan het eigendom is overgegaan op de wederpartij.
 7. In geval van door onbevoegde doorverkoop door de wederpartij van zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van leverancier geheel of gedeeltelijk berust draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, althans is wederpartij verplicht op eerste schriftelijk verzoek van leverancier uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op de afnemer van de wederpartij aan leverancier over te dragen. De wederpartij is gehouden om leverancier de betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven opdat leverancier het verschuldigde rechtstreeks bij een tweede koper kan invorderen. Het door de afnemer van de wederpartij aan leverancier betaalde wordt in mindering gebracht op hetgeen door de wederpartij totaal aan leverancier verschuldigd is. De wederpartij is tevens gehouden bij onbevoegde doorverkoop ten behoeve van zichzelf een eigendomsvoorbehoud te maken als geldt in de relatie tussen leverancier en de wederpartij.
 8. In geval de wederpartij in het kader van het in het artikel bepaalde de door leverancier verlangde medewerking dient te verlenen vindt dit plaats op straffe van een niet voorrechtelijke matiging vatbare boete van € 1.000,-- per dag of gedeelte van de dag dat de wederpartij hiermee in gebreke is/blijft en voor zover leverancier bij diens verzoek om medewerking naar dit artikelonderdeel verwijst.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden, zonder enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, netto-contant bij (op-)levering door middel van storting of overmaking op een door leverancier aan te wijzen bank- of postbankrekening.
 2. Indien geen betalingstermijn is vermeld geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Op de bank- of postbank afschriften vermelde valutadatum is bepalend voor de betalingsdag. Leverancier is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij vooruitbetaling wordt geleverd. Voorts is leverancier gerechtigd levering en verzending van verkochte zaken op te schorten tot de wederpartij genoegzame zekerheid tot betaling aan leverancier heeft verstrekt.
 3. Leverancier is gerechtigd doch niet verplicht voor de door haar te leveren zaken en/of de te verrichten diensten een betalingsschema vast te leggen in de opdrachtbevestiging/overeenkomst.
 4. Iedere betaling van de wederpartij verstrekt in eerste instantie ter voldoening van de door verschuldigde rente alsmede de door leverancier gemaakte invorderings- kosten en/of administratiekosten en zal vervolgens in mindering worden gebracht op de oudste openstaande factuur, dan wel vordering.
 5. Voor zover de wederpartij:
  1. in surseance van betaling of in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een verzoek heeft ingediend, dan wel een verzoek heeft ingediend krachtens de WSNP of tot boedelafstand overgaat of indien er beslag op (een deel van) zijn eigendommen of vorderingen wordt gelegd of;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, dan wel diens bedrijf beëindigd of;
  3. enige uit kracht der wet of uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichting jegens leverancier niet nakomt of;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen of;
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van diens bedrijf.

wordt in geval een of meer de hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoet al hetgeen de wederpartij uit welke hoofde dan ook aan leverancier verschuldigd is ineens en volledig opeisbaar, zonder dat hiertoe voorafgaande in gebreke stelling of waarschuwing vereist is, op welk moment leverancier dan tevens ontslagen is van haar alsdan nog bestaande (op-)leveringsverplichtingen jegens de wederpartij, alles onverminderd de overige rechten van leverancier of vergoeding van kosten, schade en de rente.

 1. Vanaf het moment dat hetgeen aan leverancier verschuldigd opeisbaar is geworden is leverancier gerechtigd om de overeenkomst de ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande in gebreke stelling of rechtelijke tussenkomst vereist is. Alle eigendomsrechten van leverancier blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig zodat leverancier gerechtigd is om de betreffende zaken terug (doen) halen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 “eigendomsvoorbehoud”.

 

 

Artikel 15. Rente en kosten

 1. Indien de betaling niet binnen de in artikel 14 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en aan leverancier een rente van 1% per (gedeelte van) maand (of de wettelijke rente, indien die hoger is) verschuldigd over het alsdan nog openstaande bedrag inclusief BTW.

Bij exporttransacties wordt een rente berekend welke tenminste gelijk is aan het hoogste commerciële (credit)rentepercentage welke de handelsbanken in het land waarin de wederpartij gevestigd is berekend.

 1. alle te maken rechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% berekend over het totale door de wederpartij verschuldigde bedrag waaronder begrepen de onder 15.1. vermelde rente met een minimum van € 300,--.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met leverancier en de uitvoering daarvan is, met uitsluiting van het recht van andere staten, is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (wet van 15 december 1971, S780 S781).
 2. Voor wat betreft de uitleg van de internationale handelstermen, voor zover die in deze voorwaarden voorkomen, zijn de “incoterms” zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

Artikel 17. Geschillen

 1. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de arrondissements- rechtbank te ‘s-Hertogenbosch tenzij een geschil tot de bevoegdheid behoort van het Kantongerecht. Voor zover een geschil tot de competentie van het Kantongerecht behoort, is de Kantonrechter bevoegd overeenkomstig de regels van het Nederlands wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 2. Leverancier heeft voorts het recht een geschil voor te leggen aan een andere dan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Artikel 18. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de leverancier bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de leverancier retourneren, conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de leverancier. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de leverancier heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Indien er reeds uitvoering is gegeven aan de overeenkomst is de consument gehouden tot betaling over te gaan.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de leverancier bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 19 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de leverancier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de leverancier niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 20 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • De leverancier kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de leverancier dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen

Artikel 21 - Klachtenregeling

 1. De leverancier beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de leverancier, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de leverancier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de leverancier. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel leverancier als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de leverancier niet op, tenzij de leverancier schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de leverancier, zal de leverancier naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »