Verzenden & retourneren

Retourneren

 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan DWTN bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dit geldt niet voor zakelijke afnemers.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan DWTN retourneren.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan DWTN. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan DWTN heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

 

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal DWTN dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door DWTN. Dit geldt niet voor zakelijke afnemers.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. DWTN kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien DWTN dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 3. a. die door DWTN tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  c. die snel kunnen bederven of verouderen;

  d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DWTN geen invloed heeft.

 

Garantie

Garantie voor door DWTN elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. Niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen, ontheft DWTN van al haar garantieverplichtingen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »